Donamil Australia PEDIA 2

Sản phẩm dinh dưỡng dành cho cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi

Khối lượng: 800g

Thành phần của sữa Donamil Pedia

  • Colostrum
  • Vitamin K2 (Mk7)
  • DHA, HMO
  • Betaglucan